Kino & LED Lighting

LED Lighting


  Arri Skypanel S360    750.00  
  Arri Skypanel S60    325.00  
  Astera Titan Kit w/ Pad & Remote   400.00  
  Litegear Litemat 1    75.00  
  Litegear Litemat 2L    125.00  
  Litegear Litemat 4    225.00  
  Kino Select 31 LED    150.00  
  Kino Select 21 LED    140.00  
  Kino Celeb 400 LED    225.00  
  Kino Celeb 200 LED   175.00  
  Litepanel 1x1 Astra 4x   140.00  
  Litepanel 1x1 Bi-Color LED with Battery & Charger   125.00  
  LED Bicolor Kit    125.00  
  LED Ribbon Kit   125.00  
  LED Leko   75.00  
  22″ Jem Ball   75.00  
  Ring Light   35.00  
  4′ Quasar Crossfade Tubes   75.00  

Accessories


  Arri Skypanel Chimera    50.00  
  Arri Skypanel Battery Plate    50.00  
  Arri Skypanel Remote    50.00  
  Arri Skypanel Intensifier    30.00  
  Litepanel 1x1 Astra DMX Module   35.00  
  Litepanel Snapbag Softbox for 1x1 LED   65.00  
  Anton Bauer Dionic Battery   25.00  
  QBH-HD Quad Battery Holder   35.00  
  400 Slimverter w/ 2 QBH-HD Quad Battery Holders   70.00  
  Wireless DMX Kit    250.00  
  LED Wireless DMX Kit    250.00  

Kino Fluorescent Lighting


VistaBeam 600 185.00
Wall-O-Light 150.00
Image 80 125.00
Flathead 80 125.00
4x4 Bank Kino 75.00
4x2 Bank Kino 35.00
4x1 Bank Kino 25.00
2x4 Bank Kino 70.00
2x2 Bank Kino 35.00
2x1 Bank Kino 25.00
Diva 400 100.00
Diva 200 85.00
Micro-Flo Kit 80.00
Mini-Flo Kit 80.00
Kino Lamp 5.00